Senior Consultants Vlaanderen  vzw

image of a senior

Nieuws

SCV SCAN

De afdeling Limburg heeft een volledige doorlichting van een bedrijf op punt gesteld. Het doel is:
- Inzicht verschaffen in de sterke en zwakke punten van de onderneming of organisatie.
- Kansen en bedreigingen in kaart brengen
- Een betaalbare bedrijfsaudit aanbieden aan KMO’s.


Tijdens een eerste bezoek door 2 consulenten geeft het bedrijf een algemeen overzicht van zijn activiteiten en omgevingsfactoren, incl. financiële info, marketing info, enz. Op basis van hun aanvoelen van de problemen wordt dan een team van 4 consulenten samengesteld. Deze doorlopen aan de hand van 172 vragen alle aspecten van de bedrijfsvoering. Elke antwoord wordt vertaald in een score. Deze scores worden niet medegedeeld aan de bedrijfsleiding. Er wordt een standaard vragenlijst gebruikt. Daardoor moeten de bevragers zelf beslissen waaraan men meer en waaraan men geen of minder aandacht besteedt. Waar nodig worden documenten opgevraagd om een gefundeerd zicht te krijgen op de toestand van het bedrijf.

De volgende punten komen daarbij aan bod:

 • Productie
 • Marketing en verkoop
 • Ontwikkeling / diversificatie
 • Financiën en boekhouding
 • Bedrijfsen personeelsbeleid
 • Informatie systemen en technologie
 • Logistiek
 • Wettelijke vereisten
 • Omgevingsfactoren

De verkregen gegevens worden geordend en geëvalueerd door het team. Tijdens een interne meeting wordt de informatie besproken, de evaluaties van de teamleden vergeleken en tot consensus gebracht. Meestal zijn verscheidene vergaderingen nodig om het eindverslag op te maken. Dit verslag vermeldt:

 • De sterktes en zwaktes van het bedrijf.
 • Een lijst van opportuniteiten en bedreigingen.
 • Een lijst van aandachtspunten.
 • Een toekomstvisie (optioneel)
 • Een financiële doorlichting (optioneel)

Dit rapport wordt met de bedrijfsleiding en indien gewenst met andere actoren besproken. Eventueel worden concrete voorbeelden gegeven voor wijzigingen.

De totale audit kan tot 2 maanden in beslag nemen.


Meer nieuws

Voor getuigenissen van klanten, zie Referenties

Dank zij hun professionele begeleiding ben ik er in geslaagd een beter inzicht te krijgen in de balansstructuur van mijn vennootschap