Hoeveel is uw bedrijf waard?

Waarde van een bedrijf
Bepaal de waarde van jouw bedrijf volgens 3 technieken

Als je een onderneming koopt of verkoopt zal je een waardebepaling moeten doen. Maar ook los van (ver-)koop is iedere bedrijfsleider wel eens benieuwd naar de waarde van de eigen zaak. Er zijn een aantal waarderingsmethoden en vaak kiest men in concrete gevallen voor combinaties van methoden. Wij geven hierna alvast drie frequent gebruikte technieken: multiples, intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde.

Multiples

Een veelgebruikte methode, vooral bij kleinere handelszaken en in sectoren met vele vergelijkbare bedrijven, is deze van de “vuistregel” of multiples. Hierbij gaat het (naargelang de sector) om formules zoals:

  • 4 tot 6 maal de nettowinst
  • 0,75 tot 1,2 maal de jaaromzet
  • 1 maal de intrinsieke waarde plus 2 maal de nettowinst
  • 3 maal de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

Deze lijst is oneindig aan te vullen met andere waarden en variabelen, bv. een extra bedrag per vaste klant of abonnee. Binnen een branche is vaak in de loop der jaren een soort consensus ontstaan over welke vuistregel op die specifieke markt van toepassing is. Zo is een apotheek bij dezelfde omzet relatief meer waard dan een schoonmaakbedrijf.

Weet dat de vuistregel-methode een rudimentaire techniek is die gebruikt wordt als eerste raming.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde geeft aan wat de waarde is van het eigen vermogen van de onderneming: het totaal van de gebouwen, machines, voorraden, liquide middelen en dergelijke, verminderd met de schulden. De boekwaarde van het eigen vermogen geldt daarbij als uitgangspunt.

Echter, het eigen vermogen moet in de praktijk worden gecorrigeerd in plus of in min voor onverkoopbare voorraden op de balans, of een correctie voor boekhoudkundig volledig afgeschreven activa met toch nog een aanzienlijke economische waarde , of een correctie voor toekomstige nog verrekenbare belastingaftrekken …. Taxatierapporten van onroerend goed, machines en dergelijke kunnen helpen om de reële waarde zo dicht mogelijk te benaderen.

Let op: zoals iedere techniek van waardebepaling heeft ook de methode op basis van de intrinsieke waarde zijn beperkingen. De intrinsieke waarde gaat immers alleen uit van de balans. Echter:

  • de balans is slechts een momentopname en zegt niets over de toekomstige winstcapaciteit;
  • veel financiële verplichtingen staan niet in de balans (denk aan huur- en/of lease-contracten);
  • de balans geeft een onvolledig beeld van alle activa (zaken als marktpositie, knowhow en personeel komen er niet in tot uitdrukking).

Rentabiliteitswaarde

In tegenstelling tot de vorige 2 methoden kijkt de waardering volgens de rentabiliteitswaarde ook naar de toekomst. Het is een techniek waarbij een som wordt gemaakt van de te verwachten winsten: het resultaat van deze optelling wordt herrekend naar vandaag.

Het bepalen van toekomstige winst- of verliescijfers blijft een moeilijke opdracht. Daarom wordt in eerste instantie teruggegrepen naar historische, dus gekende, cijfers uit voorgaande boekjaren. Winstcijfers uit het verleden kunnen in de berekening wel gecorrigeerd worden voor overschatting of onderschatting van bedrijfskosten. Uitzonderlijke opbrengsten en kosten zijn in ieder geval ook te schrappen.

De rendementswaarde kan je ook berekenen op basis van netto-cashflows (zijnde nettowinst plus afschrijvingen en andere niet-kaskosten zoals waardeverminderingen en voorzieningen). In dit geval wordt ook het bedrag van de uitstaande rentedragende schulden in mindering gebracht.

”Price is what you pay. Value is what you get.”

(Warren Buffet)

Naast de 3 methoden die we hier besproken hebben bestaan er nog vele andere technieken, ieder met voor- en nadelen. Wanneer het er echt op aan komt kan je best wat extra advies inroepen. Maar zelfs dan geldt volgende waarheid. Waarde is het resultaat van een berekening volgens een waarderingsmethode en is bijgevolg niet gelijk aan de prijs. De prijs is het resultaat van een onderhandeling tussen de partijen waarbij doorgaans nog vele andere elementen een rol spelen.

Wil je meer uitleg hierover? Geef ons een seintje. Onze consultants nemen tijd voor jouw bedrijf.

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons