Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Recent heeft de Kamer in plenaire vergadering het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht.

Enkele belangrijke nieuwe elementen die KMO’s en VZW’s aanbelangen:

 • De beperking van het aantal vennootschapsvormen tot 4: maatschap, CV, BV en NV
 • Het begrip kapitaal verdwijnt bij de BV/ CV met daarbij verhoogd belang van het financieel plan waaruit blijkt dat de op te richten vennootschap over voldoende middelen beschikt
 • De BV kan door 1 persoon worden opgericht
 • Grote vrijheid om van de standaardregeling af te wijken in de statuten
 • Flexibele communicatie in de vennootschap via e-mail
  Nieuwe regels bij dividend (netto-actieftoets én liquiditeitstoets)
 • De invoering van aandelen met meervoudig stemrecht
 • De beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid afhankelijk van de grootte en de omvang van de onderneming
 • De mogelijkheid om uit te treden uit de BV mits belasten van het vennootschapsvermogen (zoals bij CVBA bestond)
 • Een bestuurder met een belangenconflict mag niet langer deelnemen aan de stemming
 • De implementering van het verenigingsrecht, naast het vennootschapsrecht, in het nieuwe wetboek.

Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019. Nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, moeten direct de nieuwe regels toepassen.

Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden de nieuwe dwingende regels van kracht op 1 januari 2020.

Aanpassing van de statuten van de bestaande vennootschappen moet ten laatste gebeuren voor 1 januari 2024.

SCV kan u advies geven bij het aanpassen van uw vennootschap aan de nieuwe wetgeving en nieuwe richtlijnen. Interesse? Contacteer ons!

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons