Opdracht bij het Rust- en Verzorgingstehuis H.Hart in Grimbergen

Opdrachtgever

Het Rust- en Verzorgingstehuis H. Hart te Grimbergen biedt woongelegenheid aan 165 oudere personen. De instelling voldoet aan de strengste normen inzake kwaliteit van de dienstverlening, personeelsomkadering, inrichting van de kamers, hygiëne en brandveiligheid. Het biedt accomodatie en verzorging voor valide ouderen alsook voor ouderen die in hun lichamelijk, mentaal of sociaal functioneren moeilijkheden ondervinden.

Probleemstelling

Het aantal personeelsleden bedraagt om en bij de 100. Hun verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in functieomschrijvingen. De prestaties worden beoordeeld tijdens functioneringsgesprekken en periodieke evaluaties.

De directie van het RVT wenst het systeem van functiebeschrijvingen en van prestatiebeoordeling van het verplegend en verzorgend personeel te verbeteren en heeft hiervoor advies gevraagd aan een consulent van SCV Brussel/Vlaams-Brabant. In het bijzonder wenst de directie om de competenties, die voor elke functie noodzakelijk zijn, duidelijker en vollediger in de functieomschrijvingen op te nemen. Tevens dient ook het beoordelingssysteem kritisch bekeken te worden zodat het meer motiverend werkt zowel voor de leidinggevende als voor de medewerk(st)er.

Werkwijze en eerste resultaten

De consulent heeft eerst een aantal leidinggevenden en een aantal verplegenden en verzorgenden geïnterviewd om de juiste omvang van de probleemstelling beter te definiëren.

Vervolgens werd een samenvatting van dit onderzoek met de directie besproken. In een derde fase heeft de consulent concrete aanbevelingen geformuleerd.

Tenslote werden deze aanbevelingen verder uitgewerkt en getest. De bijgewerkte functieomschrijvingen werden bv al met succes getest in het recruteringsproces. De nieuwe prestatiewaarderingsprocedure werd door enkele leidinggevenden uitgeprobeerd en ook hier zijn de eerste bevindingen positief.

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons