Privacyverklaring Senior Consultants Vlaanderen vzw

Senior Consultants Vlaanderen treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring is geldig voor de persoonsgegevens die we verwerken. Het is van toepassing voor de persoonsgegevens die we verwerken voor onze (sollicitant) leden, klanten, leveranciers, dienstverleners.

Senior Consultants Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie of vragen over ons privacy beleid kunt u terecht bij onze ledenadministratie via e-mail scv@seniorconsultantsvlaanderen.be of telefonisch op het nummer 03/216 34 83.

Welke gegevens

 • identificatiegegevens: naam, adres, geboortedatum
 • contactgegevens: telefoonnummer, e- mailadres
 • financiële gegevens: bankrekening nummer
 • specifiek voor leden: geslacht, geboortedatum, statuut, opleiding, beroepservaring, talenkennis

Verwerkingsdoeleinden

Senior Consultants Vlaanderen vzw verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met volgende doelen:

 • de administratie van uw lidmaatschap (leden)
 • het toewijzen van opdrachten
 • u te contacteren met betrekking tot uw lidmaatschap (leden)
 • om met u te communiceren i.v.m. de werking van de vzw (leden, klanten, leveranciers)
 • het correct afhandelen van uw betalingen of betalingen aan u (leden, klanten, leveranciers)
 • de financiële administratie van de vzw. ( leden, klanten, leveranciers).

Rechtsgronden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden:

 • toestemming
 • noodzakelijk voor de werking van de vzw waarbij u als lid bent toegetreden of voor de uitvoering van de overeenkomst die u als klant of leverancier met ons hebt afgesloten.

Overmaken aan derden

Uw gegevens worden door Senior consultants Vlaanderen enkel ter beschikking gesteld aan derden die contractueel met de vzw verbonden zijn. Hiertoe behoren ICT dienstverleners, leveranciers, banken, verzekeringsmaatschappijen.

Senior Consultants Vlaanderen heeft met deze derden verwerkingsovereenkomsten afgesloten en afspraken hierin gemaakt met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en waarin garanties gegeven worden tot het nemen van de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Hierdoor zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens steeds verwerkt worden op een veilige, eerlijke en rechtmatige wijze in overeenstemming met de privacywetgeving.

SCV vzw en de door haar aangestelde derden kunnen bovenstaande gegevens gebruiken om met u te communiceren conform de vermelde verwerkingsdoeleinden en dit zolang u lid bent van de vzw, klant of leverancier bent of tot zolang wettelijke verplichtingen dit rechtvaardigen.

Bewaarperiode

De informatie wordt door SCV vzw bewaard tot 31 december van het 10de jaar na het jaar waarin het lid is uitgetreden of het contract met de klant of leverancier werd beëindigd.

Daarna wordt de informatie geanonimiseerd.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft altijd recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze:

 • verbeteren of laten verbeteren indien ze onvolledig of onjuist zijn
 • ze laten verwijderen
 • de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking op grond van artikel 6.1 f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • u heeft bovendien het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen en te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde deze rechten uit te oefenen wordt de betrokkene gevraagd om:

Direct marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Foto’s

Op de website, in folders of op sociale media kan SCV vzw foto’s publiceren van de leden in het kader van hun SCV activiteiten.
SCV vzw vraagt hiervoor op voorhand toestemming aan de betrokken personen.

Klacht

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van Persoonlijke Levenssfeer , Drukpersstraat 35 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

Wijziging Privacyverklaring

SCV vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zal steeds een aankondiging gedaan worden op onze website www.seniorconsultantsvlaanderen.be.


Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons